Xmen, teksty z sierpnia 2013 roku

6 tekstów z sier­pnia 2013 ro­ku – auto­rem jest Xmen.

Od­chodzą od siebie bo ...
Po­mimo , że łączyło ich coś szczególnego.
Później udają,że wszys­tko jest ok .Sprze­dają uśmie­chy,ba­wią się...
By w ciszy do­mowej pus­tki roz­pa­mięty­wać , tęsknić ... 

myśl
zebrała 6 fiszek • 31 sierpnia 2013, 13:06

do

Nadzieję dano
Słowa­mi ubrano
Ser­ce rozgrzano
Nas wykreowano
Sobą udekorowano

Po cza­sie zwątpiono
Krzywdę zrobiono
Łzy obsłużono
Bo­leścią obarczono
Siebie stracono

W od­da­li świeci
Znów pożar wznieci
Sobą okwieci
Roz­sta­nie szpeci
Miłość niech kleci 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 9 sierpnia 2013, 09:40

By­wają uczu­cia spa­kowa­ne w szczel­ne pudło , cze­kając na po­now­ne odkrycie.
Niech więc dro­gi błądze­nia skrócą się dając możli­wość ro­pako­wania za­kurzo­nych wspomnień.
Być może ów kar­ton docze­ka się kre­su swych dni , na wieki grze­biąc czar miłości. 

myśl
zebrała 3 fiszki • 8 sierpnia 2013, 15:02

Wal­cz do końca - piękne hasło.
Lecz gdziesz ten ko­niec by­wa , gdy w myślach prag­nienie się ukrywa.
A niemo­cy oczy­wis­toć - spro­wadza dar załopo­tania be­zimienną flagą... 

myśl
zebrała 3 fiszki • 7 sierpnia 2013, 13:53

Wal­cz o swo­je - ktoś powiedział
Nies­te­ty - nie wiedział
Że to mo­je - w in­nej duszy chadza
A w sa­mot­ności - nic się nie odradza 

myśl
zebrała 4 fiszki • 5 sierpnia 2013, 11:41

Wiersz miłosny

Miłos­ny wier­sz dziś napiszę
Po­budzę ni­cości ciszę
O To­bie nic nie powiem
Siebie sa­mego zapowiem

Kocham Cię kobieto
Po­mimo,że pos­ta­wiłaś veto
Płakać nie przestanę
Chodź bez Ciebie,ale z Tobą zostanę

Ra­zem ze mną do po­duszki przyłożę
Marze­niami obłożę
Chwil,które nastąpić nie miały
Z cza­sem rozwiały

Nie do­wiesz się nig­dy tego
Że z me­go ser­ca hojnego
Uczu­cie do Ciebie płonie
W ciszy tonie

Więc pójdę z inną kobietą
Ona miłością nie jest kaleką
W duszy was obie no­sić będę
Przy śmier­ci się Ciebie wyzbędę 

wiersz
zebrał 6 fiszek • 1 sierpnia 2013, 12:33
Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

Xmen

Użytkownicy
W X Y
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

6 lipca 2017, 21:34CiepłaWoda sko­men­to­wał tek­st Miłości szu­kaj gdy jes­teś [...]

4 lipca 2017, 21:22Xmen sko­men­to­wał tek­st Koncert

2 lipca 2017, 17:22Indygoo sko­men­to­wał tek­st Koncert

5 czerwca 2017, 22:31dark smurf sko­men­to­wał tek­st Duszę ko­biety wi­dać przez [...]

17 maja 2017, 09:28dark smurf sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 22:15piórem2 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:56nicola-57 sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

16 maja 2017, 20:53Cris sko­men­to­wał tek­st Każdy jest ko­walem swo­jego [...]

13 maja 2017, 09:55Salomon sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]

13 maja 2017, 00:10MyArczi sko­men­to­wał tek­st Nie każdy is­la­mis­ta to [...]